News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राजनीति समाचार

‘नेपाल-भारतबीचका समस्या संवादमार्फत समाधान हुने विश्वास’

k|wfgdGqL;Fu ef/tLo ;]gfkltsf] e]6sf7df8f}F, @! sflQs M k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL;Fu lzi6frf/ e]6 ub{} g]kfn e|d0fdf /xg'ePsf ef/tLo :yn ;]gfsf k|wfg;]gfklt dgf]hd's'Gb g/j0f] . tl:a/ ;f}hGo M k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno÷ /f;;

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतबीच असल मित्रता रहेको र कतिपय विषयमा दुई देशबीच रहेका समस्या संवादमार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले दुई देशबीच शदिऔंँ पुरानो विशिष्ट सम्बन्ध रहेको जनाउँदै एकार्का देशका सेनाप्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया